Visie

Basisschool Franciscus, een sprankelend avontuur!

Kinderen op de Franciscus krijgen in een veilige en vertrouwde omgeving de kans zich optimaal te ontwikkelen.   

Kernwoorden zijn hierbij; passend, samenwerking en kracht.  

In een prettige, vertrouwde en veilige leeromgeving willen wij goed onderwijs bieden waardoor we het beste halen uit ieder kind. Vanuit deze basis willen wij onze kinderen betekenisvol verder leren kijken, vanuit en voorbij hun eigen vertrouwde omgeving van Biezenmortel, zodat ze als volwaardig burger leren participeren in onze maatschappij.    
Onze visie is bepalend voor de activiteiten van de school: We willen dat ieder kind met plezier naar school gaat. We zien leren als een actief proces; leren is doelgericht en dit doe je nooit alleen: dat is ons uitgangspunt. Samen en individueel zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen, van de school en van onszelf.  Wij willen kinderen mede-eigenaar maken van dit proces van leren “leren” door te reflecteren op eigen denken, voelen en handelen waardoor de kennis, zelfontplooiing en zicht op het eigen leren groeit.  

Hieronder willen we meer uitleg geven over onze visie:  

Onze lessen
In onze lessen werken we duidelijk toe naar de doelen die we willen bereiken. We vinden het daarbij belangrijk dat we de actieve denkkracht van onze kinderen vergroten. We leren hen verschillende leer- en oplossingsstrategieën aan, die ze flexibel toe kunnen passen.  De kinderen leren in een gevarieerde context zodat ze het geleerde ook daadwerkelijk kunnen toepassen. De manier waarop we de lesstof aanbieden varieert, dit is afhankelijk van onder andere de kinderen en de doelen.    

Goed pedagogisch klimaat
Kinderen, ouders en teamleden voelen zich veilig en fijn op school. We werken vanuit vertrouwen samen. We spreken dezelfde (kanjer)taal en werken proactief, gezamenlijk aan een veilige, positieve sfeer.  

Afstemming en passend onderwijs
We kijken goed naar de kinderen en sluiten vervolgens aan bij wat zij nodig hebben. Hierin kijken we breed naar hun onderwijsbehoeften en talenten. De afstemming vindt plaats op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan afstemming in instructietijd, verwerking (makkelijker / moeilijker), werkvorm (didactische variatie). We hebben de ambitie om voor alle kinderen uit Biezenmortel passend onderwijs te bieden. Als het enigszins haalbaar is, willen we de kinderen in het eigen dorp naar school laten gaan. Voorwaarde daarvoor is dat het ons lukt de kinderen binnen hun mogelijkheden optimaal te laten ontwikkelen. Een tweede maar zeer belangrijke voorwaarde is dat veiligheid voor iedereen gegarandeerd is 

Ouders als educatieve partners
We zorgen voor een goede samenwerking wat betreft de ontwikkeling van het kind. De driehoek ouders, kind, school is altijd ons uitgangspunt. 

Kwaliteit
Door cyclisch te werken, zorgen we voor optimale ontwikkelingsgroei bij leerlingen. We analyseren resultaten op school-, groeps- en individueel niveau en evalueren ingezette acties periodiek.   

Samenwerken
We maken gebruik van expertise binnen het team en indien nodig zoeken we de samenwerking met externen op. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen op onze school en werken dan ook als team intensief samen.