Verlof aanvragen

'Mag ik met de kinderen een extra dagje weg of op vakantie buiten de vastgestelde vrije dagen en schoolvakanties?' 
Het antwoord is: Nee, dat mag niet. 
De Rijksoverheid bepaalt de schoolvakanties. Een directeur (of leerplichtambtenaar als het gaat om meer dan 10 schooldagen) heeft geen bevoegdheid om extra vrije dagen te geven of om extra vakantie te verlenen aan leerplichtige jongeren. 

Een directeur of leerplichtambtenaar kunnen verlof geven voor de hieronder genoemde situaties:

 • Voor verhuizing. (Maximaal 1 schooldag)
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden. (Maximaal 10 dagen)
 • Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad. (In Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag. In het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart en/of kopie trouwakte)
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt (maximaal 10 dagen)
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwant
  -In de 1e graad maximaal 5 schooldagen
  -In de 2e graad maximaal 2 schooldagen
  -In de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag
  -In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen 
  Soort bewijs: rouwkaart en/of akte van overlijden
 • Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders. (Maximaal 1 schooldag)
 • Voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden. (Maximaal 10 dagen)

Wat zijn gewichtige omstandigheden? Dit zijn omstandigheden die veelal buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of jongere zijn gelegen. Het gaat dan om een onverwachte- of noodsituatie. 

Er is wel één uitzondering om in aanmerking te kunnen komen voor vakantie buiten de vaste schoolvakanties. Namelijk als het gaat om de 'specifieke aard van het beroep van één van de ouders'. Bij het begrip 'specifieke aard van het beroep' gaat het om beroepen met seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om tijdens een schoolvakantie op vakantie te gaan. De wetgever heeft in 2012 bij dit artikel in de leerplichtwet wel een voorwaarde opgelegd. Ouders moeten aantonen dat als zij met hun kinderen in een schoolvakantie op vakantie zouden gaan, zij onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen krijgen. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Omdat verlofaanvragen soms lastig te beoordelen situaties kunnen zijn, kan de schooldirecteur zich bij een verlofaanvraag altijd laten adviseren door de leerplichtambtenaar. In het geval van een verlofaanvraag voor extra dag(en) ivm vakantie, zal niet de directie maar de leerplichtambtenaar een besluit nemen. 

Onderstaand forumlier kunt u gebruiken om een verlofaanvraag in te dienen.